Series

Java Stream API

Loại bài giới thiệu Stream API trong Java, bước đầu làm quen với functional programming qua các khái niệm lambda, stream,...

Articles in this series

Hiểu hơn về Functional interface trong Java
Các dạng implementation của functional interface
4 functional interface có sẵn và ví dụ với Stream API
Thêm vài dạng functional interface có sẵn nữa
Lambda expression không khó
Dùng method có sẵn làm lambda với method reference